Biuletyn Informacji Publicznej

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr CXLI / 232/2013
Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 23 grudnia 2013 roku

Regulamin Organizacyjny Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie

Podstawa prawna:

Ustawa o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 182 ze zm.) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 135 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 292, poz. 1720).

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Regulamin organizacyjny Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie, zwany dalej Pogotowiem, określa szczegółową organizację Pogotowia, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki.

Rozdział II
Organizacja Domu
§ 2

1. Pogotowiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, a w czasie jego nieobecności wyznaczony przez Dyrektora pracownik Pogotowia.
2. Dyrektor podejmuje wszystkie decyzje dotyczące funkcjonowania Pogotowia, niezastrzeżone do kompetencji innych organów.

Rozdział III
Specyfika i zakres sprawowanej opieki
§ 3

1. Pogotowie jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu interwencyjnego;
2. Pogotowie zapewnia doraźną opiekę nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej;
3. Pogotowie ma obowiązek przyjąć każde dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia opieki.
4. Pogotowie jest placówką koedukacyjną.

§ 4

1. Pogotowie w ramach działalności socjalizacyjnej realizuje następujące zadania:

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie dziecka oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

2. Pogotowie stosując się do zasad określonych w pkt 1 opracowuje i realizuje indywidualny plan pomocy dziecku, który:

1) jest sporządzony i realizowany przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym dziecka, we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka;
2) w planie pomocy dziecku określa się cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe, uwzględniając w szczególności wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuacją rodzinną i przebieg procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia; wyznacza się cel pracy z dzieckiem, uwzględniający powrót dziecka do rodziny, umieszczenie w rodzinie przysposabiającej lub zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia;
3) plan pomocy dziecku opracowuje się na podstawie diagnozy psychofizycznej dziecka, dokumentacji dotyczącej dziecka oraz analizy procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego, potrzeb dziecka, środowiska z którego pochodzi, rozwoju edukacyjnego; uwzględnia się również wpływ sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w placówce a także efekty pracy asystenta rodziny prowadzonej z rodziną dziecka;
4) diagnozę psychofizyczną dziecka sporządza psycholog lub pedagog niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki.

3. Dla każdego dziecka prowadzi się:

1) plan pomocy dziecku;
2) kartę pobytu, którą uzupełnia się co miesiąc, zawiera ona ocenę relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku, funkcjonowania społecznego dziecka w Domu i poza nim z uwzględnieniem samowolnego opuszczania placówki, nauki szkolnej dziecka oraz kontaktów placówki ze szkołą do której dziecko uczęszcza, opis rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka, informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka podawanych lekach i pobytach w szpitalach, informację o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach, a także opis współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;
3) kartę udziału w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub terapeutę z opisem ich przebiegu, o ile dziecko takich zajęć wymaga;
4) arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych;
5) ewidencję dzieci

§ 5

1. W Pogotowiu działa stały Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, który dokonuje oceny w celu:

1) ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;
2) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną;
3) modyfikowania planu pomocy dziecku;
4) monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie;
5) określenia stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb;
6) określenia możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej;
7) informowanie sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej.

2. W skład Zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona;
2) wychowawca bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym dziecka;
3) pedagog, psycholog, pracownik socjalny;
4) przedstawiciele organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
5) lekarz i pielęgniarka w miarę indywidualnych potrzeb dziecka,
6) inne osoby a w szczególności asystent rodziny oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego.

3. Do udziału w posiedzeniu stałego Zespołu zapraszane są w miarę potrzeby również osoby bliskie dziecku, a także przedstawiciele:

1) sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce położenia Domu;
2) ośrodka pomocy społecznej;
3) Policji;
4) ochrony zdrowia;
5) instytucji oświatowych;
6) organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka.

4. Po przeprowadzeniu okresowej oceny sytuacji dziecka, Zespół o którym mowa w pkt 1, formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w Pogotowiu i przesyła go do sądu.
5. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb nie rzadziej niż co pół roku, a w przypadku dziecka w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co trzy miesiące.

§ 6

Jeżeli w Pogotowiu przebywa wychowanka będąca w ciąży, placówka zapewnia jej warunki pobytu odpowiednie do potrzeb oraz stałą opiekę psychologiczną i ginekologiczno – położniczą.

§ 7

Do Pogotowia przyjmuje się dziecko bez skierowania:

 • w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
 • na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
Podstawą przyjęcia dziecka do Pogotowia jest skierowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
W Pogotowiu mogą przebywać dzieci powyżej 10 roku życia, umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa. W przypadkach określonych w pkt. 2 przyjmuje się każde dziecko bez względu na wiek.
Do Pogotowia nie przyjmuje się dzieci i młodzieży:
1. Upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym;
2. Z uzależnieniami i chorobami psychicznymi,
3. W stanie odurzenia po zażyciu środków odurzających, psychotropowych i alkoholu,
4. Do Pogotowia nie może być przyjęte dziecko w trakcie samowolnego pobytu poza:
 • zakładem poprawczym, schroniskiem dla nieletnich lub młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym;
 • podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą lub domem pomocy społecznej, jeżeli pobyt w tych instytucjach został orzeczony w trybie określonym w ustawie z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

§ 8

1. Przyjmowanie do Pogotowia dzieci i młodzieży odbywa się przez całą dobę.
2. Dziecko przyjmowane jest przez pracownika socjalnego lub dyżurującego wychowawcę.
3. W okresie adaptacyjnym dziecko objęte jest szczególną opieką pedagoga i psychologa.

§ 9

1. Pobyt dziecka w Pogotowiu nie może trwać dłużej niż 3 miesiące;
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres pobytu dziecka w Pogotowiu może zostać przedłużony do zakończenia trwającego postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie lub o umieszczenie w pieczy zastępczej;
3. Dziecko poniżej 10 roku życia przyjęte do Pogotowia, zostaje niezwłocznie przeniesione do jednej z rodzinnych form pieczy zastępczej.

4. W Pogotowiu może przebywać 14 wychowanków.

Rozdział IV
Sposób realizacji praw dzieci
§ 10

Placówka współpracuje w zakresie wykonywanych zadań z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia.

§ 11

1. Każdemu wychowankowi Pogotowia zapewnia się:

 • dostęp do nauki, która odbywa się w szkołach poza placówką lub w systemie nauczania indywidualnego;
 • pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych;
 • uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno- sportowych;
 • dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych o ile są dla niego wskazane;
 • opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się Dom;
 • pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką.
2. Ponadto każdy wychowanek Pogotowia ma:
 • dostęp do opieki zdrowotnej, zaopatrzenie w produkty lecznicze oraz wyroby medyczne;
 • zapewnione wyżywienie oraz zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia dostosowane do jego potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia, a także całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów;
 • zapewnione wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę, zabawki, środki higieny osobistej i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb,
 • wychowankowie powyżej 5 roku życia mają zapewnioną kwotę pieniężną do własnego dysponowania w wysokości ustalonej przepisami prawa.

§ 12

Wychowankowie Pogotowia mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia i wychowania, a w szczególności do:

 • sumiennego wykonywania obowiązków szkolnych i systematycznej nauki,
 • przestrzegania norm postępowania obowiązujących w Domu oraz ogólnie przyjętych zasad współżycia,
 • aktywnego uczestnictwa w życiu Pogotowia.
Obowiązkiem wychowanka jest dbać o wspólne dobro, ład i porządek a w szczególności:
 • przestrzegać regulaminu organizacyjnego Pogotowia,
 • szanować zdrowie własne i innych (nie palić papierosów, nie używać narkotyków, alkoholu itp.),
 • utrzymywać higienę własną i czystość otoczenia,
 • szanować sprzęty i urządzenia własne i wspólne,
 • dokonywać samoobsługi własnej i organizowanej zespołowo.

Rozdział V
Przepisy końcowe
§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy.
2. Wszelkie zmiany treści regulaminu wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia przez organ prowadzący.
3. Niniejszy regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 roku.

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXXII/218/13
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Statut Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie

§ 1

Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie zwany w dalszej części Pogotowiem działa na podstawie następujących aktów prawnych:
Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2013r poz 182 ze zm.) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 135 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. (Dz. U. z 2011r. nr 292, poz. 1720). Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) niniejszego statutu.

§ 2

Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie jest jednostką organizacyjną Powiatu Pleszewskiego, działającą jako jednostka budżetowa.

§ 3

Siedzibą Pogotowia Opiekuńczego jest budynek przy ul. Osiedlowej 1/2 w Pleszewie.

§ 4

Pełna nazwa placówki brzmi:

Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie
ul. Osiedlowa 1/2
63-300 Pleszew

§ 5

Pogotowie jest placówką interwencyjną zapewniającą dziecku całodobową opiekę i wychowanie, realizującą zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego.

§ 6

Pogotowie Opiekuńcze w szczególności:
1. Zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
2. Realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
3. Umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
4. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
5. Zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
6. Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
7. Zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

§ 7

1. Pogotowiem kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd Powiatu w Pleszewie.
2. Dyrektor odpowiada za funkcjonowanie Pogotowia, a w szczególności za:

 • wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,
 • realizację budżetu Pogotowia,
 • gospodarowanie powierzonym mieniem,
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników Pogotowia.

§ 8

Pogotowie działa jako jednostka budżetowa w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Dom prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Powiatu w Pleszewie. Majątek nieruchomy i ruchomy stanowi własność Powiatu Pleszewskiego, nieruchomość jest oddana w trwały zarząd Pogotowia Opiekuńczego.

§ 9

Przekształcenie lub likwidacja Pogotowia może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie po uzyskaniu zgody wojewody.

§ 10

Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.